تریبون مستضعفین- ای حسین ای آنکه در روز هایی چنین از عظمت وجودت، زمان کمر راست کرد و از نور حضورت زمین از خورشید بی نیاز شد، ای علت شادی قلب رسول الله (ص)…

تو را نزاید مگر پدری چو علی (ع) و مادری چون فاطمه (س)و تو را نباید مگر برادری چو حسن (ع) و خواهری چون زینب (س) و تو را نشاید مگر علمداری چون عباس (ع)…

و حماسه عاشورا را نباشد جز عصاره پنجتن را شایسته ای…